Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông tin về việc khen thưởng cấp Nhà nước năm 2020

18/05/2021

Văn bản số 94/TCCB-TĐKT ngày 13/5/2021 và Văn bản số 99/TCCB-TĐKT ngày 18/5/2021 về các trường hợp được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2020.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO