Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

01/04/2020

​Ngày 31/3/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 04/TB-TCĐ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO