Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo về việc bồi dưỡng lớp lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức đào tạo trực tuyến

07/12/2020

Ngày 04/12/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 2130/TB-TTCP về việc bồi dưỡng lớp lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức đào tạo trực tuyến.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO