Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo mời tư vấn tổ chức đấu giá tài sản

03/03/2021

Ngày 02/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về việc mời tư vấn tổ chức đấu giá tài sản.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO