Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021

14/01/2022

Ngày 06/01/2022, Ban chỉ đạo cải cách hành chính cơ quan Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO