Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết quả thi tuyển công chức Thanh tra Chính phủ (vòng 2)

16/10/2020

Căn cứ Kế hoạch 1388/KH-TTCP ngày 16/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc thi tuyển công chức; Quyết định số 30/QĐ-TTCP ngày 15/01/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức; Hội đồng thi tuyển công chức thông báo kết quả thi tuyển công chức (vòng 2) và Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Thanh tra Chính phủ năm 2020.

Cụ thể như sau:

 

Tài liệu đính kèm:


VIDEO