Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra Về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

31/12/2015

​Ngày 30/12/2015 Thanh tra Chính phủ đã ra Thông báo số 3957/TB-TTCP về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng​.

Toàn văn thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO