Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra Về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2006-2017

04/12/2020

Ngày 04/12/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 2125/TB-TTCP về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2006-2017. Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm: 

Tài liệu đính kèm:


VIDEO