Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2016-2020

09/06/2023

Ngày 09/6/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020

Toàn văn Thông báo kết luận có tại bản đính kèm.

Tài liệu đính kèm:


VIDEO