Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo của VPCP về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo

04/07/2012

Xét Tờ trình Chính phủ số 1370/TTr-TTCP ngày 8/6/2012 của Thanh tra Chính phủ về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo. Ngày 29/6/2012, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4763/VPCP-KNTN, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú

Theo đó, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo chỉ quy định những nội dung của Luật Tố cáo giao Chính phủ quy định chi tiết. Vì vậy, cần lược bỏ các nội dung: Quy định về phối hợp xử lý trong trường hợp nhiều người cùng tố cáo về một nội dung; chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm để khởi tố hình sự.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, chỉnh lý, hoàn thiện lại quy định khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo theo hướng dẫn phù hợp với Luật Thi đua Khen thưởng, chỉ quy định thêm những nội dung đặc thù khen thưởng những người có thành tích trong việc tố cáo mà Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chưa quy định. 
Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trong tháng 7/2012. 
Luật Tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012./.

VIDEO