Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

04/07/2012

Xét Tờ trình số 1372/TTr-TTCP ngày 8/6/2012 của Thanh tra Chính phủ về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. Ngày 29/6/2012, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4764/VPCP-KNTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc này như sau:

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại chỉ quy định những nội dung được Luật Khiếu nại giao Chính phủ quy định chi tiết. Vì vậy, cần lược bỏ các nội dung: quy định trách nhiệm phối hợp xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung; quy định trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc kiểm tra, xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật…
Chỉnh lý lại quy định về quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước theo hướng không liệt kê các loại quyết định, hành vi cụ thể, chỉ quy định chung, khái quát; không giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định các quyết định, hành vi cụ thể khác. Chỉnh lý, hoàn thiện lại một số điều lệ của dự thảo Nghị định để đảm bảo yêu cầu về nội dung và kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật. 
Cuối cùng, Phó Thủ tướng yêu cầu, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, sớm trình Chính phủ xem xét, ban hành để bảo đảm yêu cầu thi hành Luật Khiếu nại. 
Luật Khiếu nại cùng với Luật Tố cáo được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 11/11/2011 và các Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2012./.
 

Thanh Loan


VIDEO