Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo đăng ký tuyển chọn đề tài năm 2019

20/04/2020

Ngày 19/4/2018, Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 78/VKH-QLKH về việc đăng ký tuyển chọn đề tài năm 2019.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO