Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 9

12/10/2023

Ngày 12/10, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10/2023. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, Đặng Công Huẩn, Dương Quốc Huy, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong tháng 9/2023, Tổng Thanh tra Chính phủ đã chủ trì nhiều cuộc họp về công tác cán bộ; cho ý kiến dự thảo kết luận thanh tra đối với một số cuộc thanh tra và nhiều nội dung quan trọng khác. Các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được phân công, trong đó có nội dung đẩy nhanh tiến độ ban hành các kết luận thanh tra.

Thanhh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý nhà nước về môi trường và khoáng sản góp phần nâng lũy kế 9 tháng đầu năm ban hành 14 kết luận thanh tra.

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 756 công dân đến trình bày 370 vụ việc; tiếp nhận 1.220 đơn; hướng dẫn, chuyển 773 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Về công tác PCTN, đã triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”; giúp Chính phủ xây dựng báo cáo về công tác PCTN năm 2023.

Cũng trong tháng 9, Vụ Tổ chức Cán bộ đã tham mưu thực hiện Kế hoạch của Ban cán sự đảng TTCP về điều động, luân chuyển công chức lãnh đạo cấp vụ năm 2023 gồm 7 người cấp Vụ trưởng và tương đương, 12 người cấp Phó Vụ trưởng và tương đương; thực hiện xong lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và 16/16 đơn vị thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm.

Phát biểu kết luận hội nghị,  Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu, trong tháng 10 và các tháng tiếp theo của năm 2023 các cục, vụ, đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC, Thủ tướng Chính phủ; bám sát chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP.

Trong đó, về công tác thanh tra, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra. Các cục, vụ phải tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban cán sự đảng TTCP; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, Ban Tiếp công dân Trung ương và các cục địa bàn tăng cường, phối hợp giữa các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương, đôn đốc các địa phương về việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, công khai lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Đối với công tác PCTN, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC; thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo Kế hoạch; ban hành báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập của những đối tượng thuộc thẩm quyền của TTCP và Báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 trên phạm vi cả nước; hoàn thành đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 và đánh giá công tác PCTN năm 2021 tại 3 Bộ…


VIDEO