Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tập trung kiểm tra các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

22/02/2012

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang kiện toàn lại đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra để trong năm nay tập trung kiểm tra các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đó là những cơ sở nhập khẩu phế liệu; sản xuất kinh doanh và dịch vụ; khu, cụm công nghiệp gây ô nhiễm các lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ-Đáy và sông Sài Gòn-Đồng Nai; cơ sở nuôi trồng và chế biến thủy sản; cơ sở hành nghề quản lý chất thải nguy hại; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Môi trường sẽ hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường với 3 hợp phần. Bao gồm hợp phần 1 về xử lý ô nhiễm tại các làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Hợp phần 2 xử lý, khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường tại các điểm hóa chất tồn lưu; hợp phần 3 xây dựng và đưa vào vận hành các nhà máy xử lý nước thải cho các đô thị loại II trở lên.

Thông qua việc thực hiện 3 hợp phần này, sẽ khắc phục một bước tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hiện nay. Đồng thời xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là ở các lưu vực sông sông Cầu, sông Nhuệ-Đáy, sông Sài Gòn-Đồng Nai và sông Thị Vải, nhằm cải thiện môi trường tại những khu vực này một cách hiệu quả. Tổng cục còn nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức mô hình hoạt động của các Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông, đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả cao trong việc kiểm soát ô nhiễm.

Cùng với công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, trong thời gian tới, Tổng cục Môi trường tiếp tục tiến hành quan trắc môi trường tại các lưu vực sông và vùng kinh tế trọng điểm; bảo vệ môi trường khu công nghiệp, làng nghề, nhập khẩu phế liệu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát phát thải hóa chất độc hại và kiểm soát ô nhiễm không khí, nước và đất.

Mặt khác, Tổng cục cũng sẽ đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cải tạo phục hồi môi trường và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, kể cả kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu, bảo vệ môi trường các lưu vực sông./.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam


VIDEO