Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục

22/04/2020

Ngày 22/4/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 580/TTCP-C.IV về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO