Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

Ngày 28/7, Thanh tra Chính phủ chức họp sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC Lê Sỹ Bảy chủ trì cuộc họp.

Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm tại cuộc họp cho thấy, công tác CCHC của TTCP được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực từ khâu xây dựng thể chế, cải cách các thủ tục hành chính, tổ chức sắp xếp bộ máy theo vị trí việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Lãnh đạo TTCP thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ CCHC.

TTCP đã ban hành các Chương trình hành động để triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đó tập trung các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách TTHC. Tạo chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao trách nhiệm nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Nhằm nâng cao vai trò và vị trí trong công tác chỉ đạo CCHC, Tổng TTCP đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của TTCP do một đồng chí Phó Tổng TTCP làm Trưởng ban.

Công tác tuyên truyền, phổ biến về CCHC được TTCP thực hiện thường xuyên, đa dạng về phương pháp, trong đó có lồng ghép CCHC vào công tác chuyên môn, tuyên truyền tại các cuộc họp của cơ quan, đơn vị.

Có thể nói, công tác CCHC luôn được lãnh đạo TTCP quan tâm, chỉ đạo thống nhất, triển khai đồng bộ, bám sát chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ; phổ biến, quán triệt chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng thực hiện các công việc; nắm bắt và có ý kiến cụ thể đối với từng hoạt động CCHC của cơ quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số được triển khai thực hiện

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như trong công tác chỉ đạo, điều hành về thực hiện nhiệm vụ CCHC của một số đơn vị của TTCP chưa đi vào chiều sâu, chưa bám sát đặc điểm tình hình của đơn vị. Việc phối hợp trong công tác triển khai các hoạt động CCHC tại cơ quan còn chưa đạt hiệu quả cao dẫn đến một số lĩnh vực không ghi được điểm hoặc bị trừ điểm CCHC.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Lê Sỹ Bảy đánh giá cao các ý kiến tham gia tại cuộc họp. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đề nghị các đồng chí thường trực Ban chỉ đạo CCHC tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý nhằm cụ thể hóa thành chương trình hành động cho công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2022.  


VIDEO