Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Sắc lệnh số 64-SL- Văn kiện mang tính pháp lý đầu tiên của ngành Thanh tra

17/09/2020

Ngày 23 tháng 11 năm 1945, nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt. Bản Sắc lệnh là văn kiện mang tính pháp lý về công tác thanh tra cũng như về công việc xét xử của tòa án, là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Ban Thanh tra, đồng thời cũng đặt viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng hệ thống pháp luật về thanh tra.

Bản Sắc lệnh số 64-SL gồm tám điều:

Điều thứ nhất – Chính phủ sẽ lập ngay một Ban Thanh tra Đặc biệt, có ủy nhiệm là đi giám sát tất cả các công việc và các nhân viên của Ủy ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ.

Điều thứ hai – Ban Thanh tra Đặc biệt có toàn quyền: Nhận các đơn khiếu nại của nhân dân; Điều tra, hội chứng, xem xét các tài liệu giấy tờ của các Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan của Chính phủ cần thiết cho công việc giám sát; Đình chức, bắt giam bất cứ nhân viên nào trong Ủy ban nhân dân hay Chính phủ đã phạm lỗi trước khi mang ra Hội đồng Chính phủ hay Tòa án Đặc biệt xét xử; Tịch biên hoặc niêm phong những tang vật và dùng mọi cách điều tra để lập một hồ sơ mang một  phạm nhân ra Tòa án Đặc biệt.

       Ban Thanh tra có thể truy tố tất cả các việc đã xảy ra trước ngày ban bố Sắc lệnh này.

       Ban Thanh tra có quyền đề nghị lên Chính phủ những điều cần phải sửa đổi trong các cơ quan.

Điều thứ ba – Sẽ thiết lập ngay tại Hà Nội một Tòa án Đặc biệt để xử những nhân viên của các Ủy ban nhân dân hay các cơ quan của Chính phủ do ban Thanh tra truy tố.

Điều thứ tư – Tòa án Đặc biệt có ông Chủ tịch Chính phủ lâm thời làm Chánh án và hai ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm hội thẩm.

        Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ là Hội thẩm thuyết trình.

        Một Ủy viên trong Ban Thanh tra đứng buộc tội.

        Viên Lục sự sẽ do ông Chưởng lý Tòa thượng thẩm hà Nội chỉ định.

Điều thứ năm – Bị cáo có thể tự bào chữa hay nhờ luật sư bênh vực, ông Hội thẩm thuyết trình có thể cử một luật sư bào chữa không cho bị cáo.

Điều thứ sáu – Tòa án Đặc biệt có toàn quyền định án, có thể tuyên án tử hình

       Những án tuyên lên sẽ thi hành trong 48 giờ

Điều thứ bảy – Ban Thanh tra và Tòa án Đặc biệt do Sắc lệnh này lập ra chỉ có tính cách tạm thời

Điều thứ tám – Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp phụ trách thi hành Sắc lệnh này

Sau khi ban hành Sắc lệnh số 64-SL, ngày 31 /12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký tiếp Sắc lệnh số 80-SL cử các ông Bùi Bằng Đoàn và Cù Huy Cận vào Ban Thanh tra Đặc biệt. Với các Sắc lệnh nói trên Ban Thanh tra Đặc biệt đã được hình thành về mặt tổ chức với những trọng trách to lớn. Sắc lệnh số 64-SL là văn kiện mang tính pháp lý về công tác thanh tra cũng như công việc xét xử của tòa án. Bản Sắc lệnh đó là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Ban Thanh tra Đặc biệt, đồng thời cũng đặt viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng hệ thống pháp luật về thanh tra.  


VIDEO