Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

25/04/2023

Ngày 21/4/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO