Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến

20/03/2020

Quyết định số 16/QĐ-TTCP ngày 08/01/2020 về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2019.

  

Tài liệu đính kèm:


VIDEO