Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2020 cho tập thể Vụ I

03/03/2021

Ngày 19/01/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2020 cho tập thể Vụ I.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO