Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết đinh về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023 cho 447 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ

06/03/2024

Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết đinh về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023 cho 447 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO