Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 495 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ

20/03/2020

Quyết định số 14/QĐ-TTCP ngày 08/01/2020 ​​về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 495 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ

  

Tài liệu đính kèm:


VIDEO