Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở đối với ông Lê Thế Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin

01/03/2021

Ngày 26/02/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở đối với ông Lê Thế Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO