Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023

06/03/2024

Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO