Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Bình Phước

21/01/2022

ngày 18/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Bình Phước .

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO