Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 16 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra năm 2023

28/12/2023

Ngày 27/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 16 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra năm 2023.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO