Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ co 45 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022, 2023

06/03/2024

Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ co 45 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022, 2023.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO