Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc của Thanh tra Chính phủ

24/11/2021

Ngày 23/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO