Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

03/06/2022

Ngày 20/5/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO