Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc

05/08/2021

Ngày 18/5/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 341/QĐ-TTCP về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO