Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 496 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích tốt trong công tác năm 2020

02/03/2021

Ngày 19/01/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 496 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích tốt trong công tác năm 2020.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO