Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định Bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP (kèm Phụ lục)

05/08/2021

Ngày 17/9/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định quy định Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO