Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

05/08/2021

Ngày 24/4/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 303/QĐ-TTCP về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO