Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra Chính phủ

20/05/2021

Ngày 29/4/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Quyết định có tịa bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO