Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

PHÓ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ DƯƠNG QUỐC HUY

08/08/2023

PHÓ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ DƯƠNG QUỐC HUY

                                                                                      

Họ và tên: Dương Quốc Huy

Năm sinh: 1974.

Quê quán: Hưng Yên.

Học hàm, học vị: Thạc sỹ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.                         

ĐT: 080.49199

Email: huydq@thanhtra.gov.vn

Trách nhiệm:

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1, gồm 25 tỉnh, thành phố phía Bắc; công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư; chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, hợp tác quốc tế;

 

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Trực tiếp phụ trách các đơn vị; Cụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I), Ban Tiếp công dân Trung ương, Vụ Pháp chế và Vụ Hợp tác Quốc tế.


Tin tức liên quan

VIDEO