Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phát động phong trào thi đua năm 2021 khối thi đua các đơn vị sự nghiệp

30/03/2021

Ngày 30/3, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp cơ quan Thanh tra Chính phủ tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”. Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin (Khối trưởng năm 2021) chủ trì hội nghị. Dự họp có đại diện lãnh đạo Trường Cán bộ Thanh tra, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra.

 

Theo đó, phong trào thi đua năm 2021 nhằm phát huy truyền thống 75 năm Thanh tra Việt Nam, tổ chức triển khai phong trào thi đua 2021 đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong khối thi đua các đơn vị sự nghiệp phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, phát triển kinh tế đất nước theo định hướng của Đảng và Nhà nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành thanh tra.

Bên cạnh đó, qua phong trào thi đua phát hiện kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua trở nên thiết thực, hiệu quả, tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn của ngành, của đơn vị.

Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác đối với toàn thể viên chức, người lao động của khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ.

Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu trên, Khối các đơn vị sự nghiệp tập trung làm tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Một là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề thi đua năm 2021, động viên viên chức trong toàn Khối quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình công tác năm 2021 theo Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Cán sự đảng, của Thanh tra Chính phủ và của từng đơn vị.

Hai là, tiếp tục phổ biến phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng.

Ba là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Bốn là, thi đua nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong khối trên các lĩnh vực hoạt động.

Và năm là, tiếp tục hưởng ứng 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và đi đến thống nhất một số nội dung được nêu trong Dự thảo Kế hoạch và thực hiện ký kết Giao ước thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp năm 2021.


VIDEO