Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập

16/12/2020

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập” do TS. Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm. TS. Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Chủ tịch hội đồng nghiệm thu.

Cho ý kiến đánh giá nhận xét tại buổi nghiệm thu, các thành viên hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban chủ nhiệm và khẳng định, đề tài đã nêu được tính cấp thiết cần nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về thanh tra, kiểm tra trong các ĐVSNCL, nhất là những ĐVSNCL lớn về quy mô và quan trọng về tính chất nội dung hoạt động. Đồng thời, đề tài đã làm rõ được thực tiễn hiện nay đang đặt ra những vấn đề cần phải có cách tiếp cận mới để xem xét, đánh giá cho phù hợp về vai trò của công tác thanh, kiểm tra gắn với quản lý nhà nước khi bắt đầu xuất hiện những cơ quan, đơn vị không có chức năng quản lý nhà nước nhưng được giao thực hiện hoạt động thanh tra nhà nước.

Theo TS. Trần Văn Minh, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài, hiện nay nhiều ĐVSN do nhu cầu quản lý cũng xuất hiện yêu cầu cần thanh tra, kiểm tra nội bộ, để đảm bảo các hoạt động của các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng, đầy đủ các quyết định về quản lý, các quyết định về hoạt động, nhất là các chương trình, kế hoạch công tác… Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài có ý nghĩa và tính cấp thiết quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi Thanh tra Chính phủ đang xây dựng dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị tham khảo, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện chính sách và các quy định về vấn đề này trong Luật Thanh tra sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, các giải pháp của đề tài đưa ra có tính đồng bộ, thống nhất và logic, thể hiện ở việc các quan điểm của đề tài phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về thanh, kiểm tra và đổi mới, tổ chức, sắp xếp lại các ĐVSNCL. Trên cơ sở các quan điểm, định hướng, đề tài đã đưa ra được các giải pháp khắc phục những bất cập hạn chế trong thực tiễn các quy định và thực tiễn tổ chức, hoạt động thanh tra, kiểm tra của các ĐVSNCL hiện nay.

Với những kết quả nghiên cứu của đề tài đạt được, Hội đồng chấm điểm đánh giá nghiệm thu đề tài đạt kết quả khá.

 


VIDEO