Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “ Giải quyết khiếu nại trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước”

13/10/2014

Chiều 10/10, Viện Khoa học Thanh tra đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “ Giải quyết khiếu nại trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước” do Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra Lê Tiến Đạt làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài có kết cấu gồm 3 chương; Chương I: Những vấn đề chung về giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; Chương II nêu rõ thực trạng giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lậ, doanh nghiệp nhà nước và Chương III nêu rõ giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước với 5 nội dung sau: Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về khiếu nại, giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tăng cường năng lực tổ chức thực hiện công tác giải quyết khiếu nại của đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại của các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về khiếu nại nói riêng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; Tổ chức thực hiện tốt các quy định pháp luật về khiếu nại, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại.​

​Đề tài đã chỉ ra thực tiễn chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hiện nay còn chưa cao, chưa kịp thời, gây bức xúc cho người khiếu nại Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại tình trạng không ít các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước chưa có bộ phận đầu mối để tiếp nhận giải quyết khiếu nại, một số đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước vì nhiều lý do khác nhau chưa xây dựng, ban hành được quy trình giải quyết khiếu nại riêng, phù hợp với đặc thù của đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài ra, hiệu lực giải quyết khiếu nại trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế, nhiều quyết định giải quyết có hiệu lực chậm được thi hành. Năng lực, nghiệp vụ xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại của cán bộ ở các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước còn có những hạn chế, bất cập.

Theo đó, Ban Chủ nhiệm Đề tài cho rằng, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về khiếu nại, giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại của các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về khiếu nại nói riêng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, khẳng định kết quả nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong việc làm rõ cơ sở lý luận, những yêu cầu khách quan của việc giải quyết khiếu nại trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; đánh giá thực trạng quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; tình hình giải quyết khiếu nại; các kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của nó; đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Phát biểu kết thúc buổi nghiệm thu, TS Lê Tiến Hào – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã mạnh dạn lựa chọn 1 vấn đề mới và khó, chủ động khảo sát thực tiễn bằng phương pháp khoa học. Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu, đánh giá Đề tài khoa học cấp bộ “Giải quyết khiếu nại trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước” do Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra Lê Tiến Đạt làm Chủ nhiệm đạt loại xuất sắc./.

Hoàng Linh   


VIDEO