Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Nam Định: Giải quyết 92,7% đơn thư thuộc thẩm quyền

29/03/2012

Trong 4 năm, cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành tỉnh Nam Định đã ban hành 660 văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác khiếu nại, tố cáo (KN, TC).

Từ năm 2008 - 2011, cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định đã tiếp 20.147 lượt người, nhận 8.364 đơn thư KN,TC. Qua giải quyết 690/744 vụ việc thuộc thẩm quyền (chiếm 92,7%) đã trả lại cho công dân 251 triệu đồng và 361m2 đất; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 3.814 triệu đồng và 4.804m2 đất; xử lý vi phạm đối với 24 đối tượng, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc để xử lý theo thẩm quyền. 
Trong quá trình giải quyết, việc đối thoại, công khai, hồ sơ tài liệu chứng cứ thu thập được chú trọng. Công tác hoà giải ở cơ sở đã được UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành tích cực, khẩn trương, đạt hiệu quả.
Thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân, 10/10 huyện, thành phố của tỉnh đã kiện toàn trụ sở tiếp công dân. Tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh đã in ấn tài liệu và tổ chức 3 hội nghị tập huấn về pháp luật KN,TC cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ làm công tác tiếp công dân trên toàn tỉnh.
Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 319 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc KN,TC tồn đọng, kéo dài, phức tạp. Qua đó, các cơ quan, ban, ngành của Trung ương đều thống nhất với việc giải quyết của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết các vụ KN,TC đông người, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có lúc chưa hiệu quả.
Trong 4 năm, các cấp, ngành trong tỉnh đã tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về KN,TC tại 759 lượt cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan; phát hiện nhiều tồn tại, yếu kém; kịp thời chấn chỉnh và kiến nghị các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về KN,TC.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Đoàn Hồng Phong, KN,TC trên địa bàn tỉnh có những nguyên nhân như: Một số quy định của pháp luật chưa đồng bộ, chưa phù hợp và kịp thời sửa đổi bổ sung; nhận thức về pháp luật của người KN,TC còn hạn chế; nhận thức của chính quyền cơ sở trong giải quyết KN,TC của công dân chưa đầy đủ, chậm được giải quyết, công tác quản lý đất tại các xã, phường, thị trấn không chặt chẽ, xử lý không nghiêm... 
Cũng theo ông Phong, trong thời gian tới Nam Định sẽ tiếp tục tập trung thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân theo Quyết định số 858 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 319 của Thanh tra Chính phủ; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng để có biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về KN,TC; tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về KN,TC.
 
Theo Báo thanh tra

VIDEO