Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ

17/09/2020

Ngày 16/9/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1597/TTCP-KHTH về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Toàn văn Văn bản và Dự thảo Thông tư có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO