Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Ký kết giao ước thi đua năm 2012 khối Bộ, ngành Nội chính

03/04/2012

Giao ước thi đua năm 2012 với nội dung trọng tâm là đoàn kết, vững mạnh, phát huy tối đa nội lực; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác và thực hiện các quy định văn hóa, văn minh công sở đã được Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính ký kết tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2011 và ký giao ước thi đua năm 2012, diễn ra ngày 30/3.

Năm 2012, các Bộ, ngành trong Khối phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi mặt hoạt động; nâng cao bản lĩnh chính trị nghề nghiệp, đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm công chức, công vụ; nâng cao tính minh bạch, dân chủ, sáng tạo; rèn luyện phẩm chất đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Toàn Khối phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, tạo tiền đề vững chắc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động; tập trung chỉ đạo có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, toàn Khối triển khai thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy Nhà nước; phát hiện và khen thưởng kịp thời các thành tích đột xuất trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác; xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến…
Năm 2011, công tác thi đua, khen thưởng của các Bộ, ngành trong Khối tiếp tục được duy trì, phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước phân công. Bộ Quốc phòng đã đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng”. Bộ Công an lồng ghép phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với phong trào “Học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Tòa án nhân dân tối cao đã phát động trong toàn ngành phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề ngành Tòa án nhân dân học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “quyết tâm xây dựng ngành Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp”… Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với nhân dân, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 
Hội nghị đã giới thiệu Kiểm toán Nhà nước làm Khối trưởng và Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Khối phó của Khối thi đua nội chính năm 2012./.
Theo Dangcongsan.org

VIDEO