Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiên Giang: Cần xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực

15/06/2012

Thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện; bản lĩnh của cán bộ trực tiếp tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), nhất là lĩnh vực đất đai chưa cao; không tổ chức đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết tại một số địa phương… là những tồn tại trong công tác quản lý điều hành, giải quyết KN,TC 4 năm qua tại tỉnh Kiên Giang.

Thu hồi trên 6,2 tỷ đồng
Theo báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC của UBND tỉnh Kiên Giang, từ năm 2008 - 2011, các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp hơn 40,8 nghìn lượt người, trong đó có 27 đoàn đông người. Đến nay, đã giải quyết dứt điểm 25 đoàn với 1.390 vụ việc, còn lại 2 đoàn và 57 vụ việc đã được xem xét, giải quyết nhưng người dân vẫn tiếp khiếu.
Các cơ quan tiếp nhận 14.922 đơn, trong đó có 13.253 đơn KN, 215 đơn TC thuộc thẩm quyền. Đã xem xét giải quyết được 12.783/13.253 đơn KN, 212/215 đơn TC thuộc thẩm quyền. 1.454 đơn còn lại, cán bộ đã hướng dẫn công dân chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.
Kết quả, đã thu hồi về ngân sách trên 6,2 tỷ đồng, hơn 1,4 triệu m2 đất; trả lại quyền lợi cho công dân số tiền hơn 10,5 tỷ đồng, 2,9 triệu m2 đất; xử lý hành chính 6 người và chuyển cơ quan điều tra 1 vụ 5 người.
Thực hiện Kế hoạch 319 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát các vụ việc KN,TC tồn đọng, phức tạp kéo dài, Thanh tra tỉnh và các ngành chức năng đã kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm được 48/49 vụ việc. Vụ còn lại đang tiếp tục được xem xét, giải quyết.
Trong 4 năm qua, toàn tỉnh cũng đã thực hiện 133 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 252 đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra đã kịp thời biểu dương các đơn vị làm tốt công tác thanh tra giải quyết KN,TC và chấn chỉnh các đơn vị làm chưa tốt. Đồng thời, hướng dẫn về chuyên môn giúp các đơn vị thực hiện công tác giải quyết KN,TC bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết theo quy định.
Nhiều yếu kém cần khắc phục
Báo cáo kết quả công tác giải quyết KN,TC cũng cho thấy, cấp uỷ, UBND các cấp, thủ trưởng các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc triển khai, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác KN,TC. Đồng thời, cụ thể hoá và đề ra các chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện tốt Thông báo kết luận số 130-TB/TW của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật về KN,TC. Quan tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác giải quyết KN,TC và tranh chấp đất đai trong phạm vi trách nhiệm của địa phương, đơn vị mình; kịp thời tham mưu với các cấp thẩm quyền ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giải quyết KN,TC và đất đai, bồi thường giải toả. Công tác tiếp dân cũng từng bước được đổi mới; các hình thức tiếp công dân cũng được thực hiện đầy đủ và thường xuyên hơn.
Tuy nhiên, công tác giải quyết KN,TC còn không ít hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tinh thần Thông báo Kết luận 130-TB/TW của Bộ Chính trị; trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện chưa cao, thiếu quyết liệt… Còn xảy ra tình trạng không tổ chức đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết tại một số địa phương; việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết KN,TC phức tạp, kéo dài, thiếu cương quyết hoặc không xây dựng kế hoạch cụ thể khi tổ chức thực hiện dẫn đến lúng túng áp dụng chế tài xử lý khi đương sự không chấp hành.
Nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác giải quyết KN,TC, UBND tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu các ngành chức năng tỉnh thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, khắc phục nguyên nhân KN,TC; chấn chỉnh ngay các mặt còn yếu trong công tác quản lý Nhà nước, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, những trường hợp tiêu cực, tham nhũng.
 
Theo báo Thanh tra

VIDEO