Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định

26/10/2022

Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 28/5/2022 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ về việc ban hành kế hoạch kiểm tra của Thành viên BCĐ và triển khai Kế hoạch số 1055/KH-TTCP ngày 13/7/2022 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra công tác CCHC tại một số địa phương. Ngày 25/10, tại Bình Định, Đoàn kiểm tra của TTCP do ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đến làm việc với UBND tỉnh Bình Định kiểm tra nắm tình hình công tác CCHC tại địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy nhấn mạnh, CCHC được coi là một nhiệm vụ trọng tâm của nền hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang hướng tới xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ tốt hơn cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Cải cách hành chính tác động mạnh mẽ và mang lại nhiều bước chuyển biến lớn trong quản lý hành chính công. Ngày 15/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP  ban hành chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030, với 6 nội dung CCHC trọng tâm là: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính phủ số...    

Mục đích kiểm tra công tác CCHC tại các địa phương để đánh giá toàn diện, khách quan tình hình triển khai công tác CCHC năm 2022, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác CCHC năm 2022. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC trên một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ: thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư, phòng, chống tham nhũng…tại một số địa phương.

Bên cạnh đó, ghi nhận những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong cả nước; kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các địa phương để có hướng khắc phục, tháo gỡ trong tổ chức, thực hiện; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương để báo cáo Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện CCHC.

Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy đề nghị, với những nội dung kiểm tra đã được gửi theo đề cương UBND tỉnh cần bám sát nội dung yêu cầu, tập trung đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong 7 lĩnh vực CCHC: công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Bện cạnh đó, UBND tỉnh báo cáo những nội dung kết quả CCHC đạt được đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ, đó là: công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng.

Trên cơ sở các ý kiến của địa phương, các thành viên Đoàn kiểm tra cũng nêu một số ý kiến làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác CCHC của tỉnh.

 


VIDEO