Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Thanh tra Chính phủ

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; Kế hoạch, thời gian kiểm tra tại Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ. Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đã báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ thời gian qua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Thông qua kiểm tra, để tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt hơn các nội dung công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại địa phương, cơ quan, tổ chức Trung ương trong thời gian tới. Đây là hoạt động trong chương trình công tác năm 2023 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

 

VIDEO