Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiểm soát tài sản, thu nhập

11/03/2021

Ngày 19/02/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO