Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Khối thi đua số 4 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

18/09/2020

Ngày 18/9, Khối Thi đua số 4 (05 đơn vị sự nghiệp) thuộc Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và Tổng kết phong trào thi đua 5 năm (2016-2020) của Khối.

Tại hội nghị, báo cáo công tác thi đua khen thưởng  của Khối, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp Chí Thanh tra, Khối trưởng Khối thi đua Nguyễn Thị Hoa cho biết, trong năm 2020 cũng như trong 5 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đặc biệt là các Phó Tổng thanh tra phụ trách, các đơn vị trong Khối đã bám sát kế hoạch công tác của Thanh tra Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mảng công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Một số mặt công tác có những chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động được nâng cao. Tinh thần đoàn kết nhất trí được tăng cường, các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng Thanh tra Chính phủ giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Công tác phối hợp của các đơn vị trong Khối với các cục, vụ, đơn vị khác luôn được quan tâm, thực hiện khá nghiêm túc theo cơ chế quy định, nhất là trong tham mưu, đề xuất và xử lý công việc, góp phần giúp Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt vai trò thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Trong năm qua, đời sống vật chất cũng như tinh thần của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp được nâng lên rõ rệt. Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm và tổ chức thực hiện đúng quy định, tạo động lực cho viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc phát động phong trào thi đua, đăng ký và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thực hiện đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và kịp thời có tác dụng động viên cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích được biểu dương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp cũng gặp một số hạn chế nhất định. Hiện nay, nguồn kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp còn hạn hẹp nên việc triển khai chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ cũng như việc nâng cao đời sống của công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp gặp không ít khó khăn. 

Mặt khác, ý nghĩa, vai trò giữa công tác thi đua và công tác khen thưởng chưa được đặt đúng vị trí, phong trào thi đua chưa được phát động thường xuyên hoặc đôi khi chưa được lồng ghép trong các hoạt động phong trào của từng đơn vị. Một số phong trào thi đua, khen thưởng còn mang tính hình thức, chưa thực sự sôi nổi, chưa đưa ra được phong trào thi đua nổi bật, liên quan đến lĩnh vực đặc thù của đơn vị.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Khối cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo và mong muốn các đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2021, Trưởng Khối thi đua cho biết, tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành Thanh tra, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác. Thực hiện nghiêm túc quy định về khen thưởng do Chính phủ, Thanh tra Chính phủ ban hành; Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua và Giao ước thi đua khối các đơn vị sự nghiệp năm 2021, trong đó đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào gắn với thực tế đơn vị. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị hằng năm, từng giai đoạn, mang tính thống nhất, tính thực tiễn, tính khả thi cao, đồng thời đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ trong đơn vị. Tổ chức ký kết giao ước thi đua Khối năm 2021.

Tăng cường sự đoàn kết trong Khối, tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp, giao lưu giữa các đơn vị thông qua các hoạt động chuyên môn và giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ... Kết hợp sự ủng hộ của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, các đơn vị trong Khối phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng phát hiện nhân tố mới, khen thưởng đúng người, đúng việc; quan tâm hơn trong việc khen thưởng cá nhân không giữ chức vụ quản lý.

Kết thúc Hội nghị, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Thanh tra Nguyễn Thị Hoa đã bàn giao vài trò Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ năm 2021 đến Lãnh đạo Trung tâm Thông tin./.


VIDEO