Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2021

14/01/2021

Ngày 13/01/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch số 108/KH-TTCP về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2021.

Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO