Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Thanh tra Chính phủ

Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO