Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ VI

21/06/2024

Ngày 21/6/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ VI.

Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO