Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch Cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2022

05/01/2022

Ngày 30/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2022.

Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO